We Believe

Winter 2019

 January 13  We Believe in God  Genesis 1:1-5  pdf 
 January 20  We Believe in Jesus  Isaiah 43:1-7  
 January 27  We Believe in the Holy Spirit  Acts 3:1-10  
 February 3  We Believe in the Church  Matthew 28:16-20  
 February 10  We Believe in the Forgiveness of Sins  Romans 5:12-21  
 February 24  We Believe in Heaven  Ezekiel 3:1-14